Prosta delovna mesta

Zaposlimo osebo na delovno mesto KOMUNALNO VRTNARSKI DELAVEC I (M/Ž) v LJUBLJANI (Zaželen je status invalida)

Vrsta zaposlitve:
• Polni delovni čas 40 ur/teden
• Določen čas do 31. 10. 2019, z možnostjo podaljšanja

Vsebina del:
• prevoz materiala, opreme in delavcev z motornim vozilom na delovišče in z delovišča
• ročno in strojno urejanje in vzdrževanje zelenih površin, živih mej, nasadov
• obrezovanje drevja
• delo na višini
• ročna in strojna košnja trave, razrez vejevja, dreves in grmovja
• priprava tal za sajenje rastlin ter sajenje letnic, trajnic, drevja, trave
• ročno in strojno čiščenje snega
• poročanje o delu in vodenje evidenc o opravljenem delu (delovni nalogi), porabljenem gorivu in opravljenih prevozih
• skrb za pravilno delovanje, vzdrževanje (servisiranje) in uporabo delovne mehanizacije, strojev in naprav ter izvajanje enostavnejših popravil delovne mehanizacije in opreme
• izvajanje drugih nalog po navodilih nadrejenih

Pogoji in pričakovanja:
• sposobnost samostojnega in skupinskega dela
• natančnost in odgovornost
• tehnične odgovornosti
• občutek za delo z ranljivimi skupinami

Zahtevana izobrazba:
• nižja poklicna šola – tehnične ali naravoslovne smeri


Prosimo, da nam pisno ponudbo z življenjepisom posredujete najpozneje do 31.03.2016 na elektronski naslov: kadri@zelva.si ali na naslov:
Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme sodnik 6
1000 Ljubljana


 


V podjetju Želva d.o.o., v Bivalni enoti IG in Bivalni enoti Višnja gora, na delovnem mestu SREDNJA MEDICINSKA SESTRA zaposlimo 1 sodelavca.

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA

Vrsta zaposlitve:
- redna zaposlitev za določen ča, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu od predvidoma 1.4.2019 dalje

Vsebina del:
• organizacija in realizacija dela v bivalni enoti - izvajanje varstva uporabnikov - sodelovanje na sestankih delovnega tima in sestankih z uporabniki - skrb za inventar v bivalni enoti (nemoteno delovanje aparatov, servisi, itd.) - organiziranje in izvedba prosto časovnih aktivnosti skupaj s sodelavci in uporabniki - vodenje dokumentacije - poročanje vodji VDC in BE
• načrtovanje, izvajanje in evalvacija aktivnosti skladno z individualnim načrtom - sodelovanje pri izdelavi individualnega načrta za uporabnike - pomoč in vodenje uporabnikov pri razporejanju osebnih finančnih sredstev - vključevanje uporabnika v delo in življenje znotraj bivalne enote in zunaj nje glede na njegove zmožnosti - spremljanje uporabnikov ob aktivnostih izven bivalne enote
• sodelovanje znotraj in zunaj organizacijske enote sodelovanje z zunanjimi inštitucijami - sodelovanje z drugimi oddelki VDC in BE po potrebi - sodelovanje z drugimi OE znotraj podjetja - sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (zdravstvene, socialne službe, itd.) - ustna in pisna predaja službe znotraj oddelka in z oddelkom VDC (raport)
• sodelovanje s starši oziroma skrbniki uporabnikov
• skrb za dobrobit uporabnikov - varovanje interesov in pravic uporabnikov ter varovanje le teh pred kakršnokoli zlorabo- fizično, psihično, intelektualno ali materialno
• opravljanje gospodinjskih del v bivalni enoti
• izvajanje zdravstvene nege - sestava mesečnega jedilnika skladno z načeli zdrave in uravnotežene prehrane - stalni nadzor nad zdravstvenim stanjem uporabnikov, prepoznavanje zdravstvenih težav in ukrepanje v primeru le teh - izvajanje zdravstvene nege v skladu s poklicnimi kompetencami (pomoč uporabnikom pri izvajanju vseh življenjskih aktivnostih glede na potrebe vsakega posameznika) - izvajanje navodil zdravnikov - izvajanje TPO (temeljnih postopkov oživljanja) - priprava in razdeljevanje terapije - skrb za ustrezno hrambo zdravil - vodenje evidence porabe zdravil in nabava zdravil - urejanje zdravniških pregledov in vodenje evidence le teh - spremstvo uporabnikov na zdravniške preglede - vodenje negovalne dokumentacije - skrb za nabavo sanitetnega, obvezilnega in drugega materiala potrebnega za izvajanje zdravstvene nege - skrb za urejenost omarice za prvo pomoč in vodenje evidence porabe sanitetnega materiala - skrb za ustrezno čiščenje, razkuževanje in hrambo pripomočkov za nego - zdravstveno vzgojno delo z delavci (nezdravstveni kader) in uporabniki - sodelovanje in poročanje na timu zdravstvene nege
• opravljanje prevozov uporabnikov
• izvajanje del in nalog v skladu z delovnim planom, po navodilih nadrejenih


Pogoji in pričakovanja:
• Izobrazba: zdravstveni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom
• znanje za delo z računalnikom
• znanje slovenskega jezika
• zaželene so izkušnje pri delu z ljudmi s posebnimi potrebami
• vozniški izpit B kategorije

Zahtevana izobrazba:
• srednja strokovna šola (tehnik zdravstvene nege)

Ponujamo:
- pogodbo za določen čas od predvidoma 1.4.2019 dalje (čas nadomeščanja porodniškega dopusta)
- odgovorno in dinamično delo
- delo v več izmenah (popoldansko, nočno delo, vikendi,..)

Vloge sprejemamo vključno do nedelje, 20.3.2019 na: kadri@zelva.si ali
Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana


                     


 


Zaposlimo osebo na delovno mesto SOCIALNI DELAVEC (M/Ž) v LJUBLJANI
(Prednost imajo kandidati z izkušnjami na področju invalidskega ali socialnega varstva ali zaposlovanja invalidov)

Vrsta zaposlitve:
- Polni delovni čas 40 ur/teden
- Določen čas do 31. 12. 2020

Vsebina del:
individualna in skupinska obravnava rehabilitantov
- vodenje delavnic
- delo z invalidnimi osebami
- delo s strankami
- predhodna priprava delovodij na delo z invalidom in obdobni razgovori
- priprava invalidov za vključitev v program (predstavitev namena obravnave, seznanitev s pogoji obravnave ter pridobivanje dodatnih informacij)
- priprava posnetka socialnega stanja
- ocena funkcioniranja v socialnem okolju
- priprava elementov rehabilitacijskega in zaposlitvenega načrta (IRN)
- sodeluje z naročniki storitev in z mrežo delodajalcev
- pomoč in svetovanje invalidu pri iskanju ustrezne zaposlitve oziroma dela
- spremljanje funkcioniranja v delovnem okolju ali pri izobraževanju
- strokovna podpora inštruktorjem, izvajalcem izobraževanj in invalidom
- sodelovanje z inštruktorji in priprava le-teh na delo z invalidnimi osebami (mesečni sestanki)
- spremljanje invalida v času rehabilitacije in po zaposlitvi in priprava poročil
- določa obseg potrebne pomoči pri izvedbi programa
- usmerja rehabilitanta k zaposlitvenim ciljem
- posreduje pri sprejemanju in vključitvi rehabilitanta v delovno okolje in proces usposabljanja
- sodeluje v timskih obravnavah
- zbira vsa poročila o vključeni osebi in izdela sintezo ter evalvacijo
- zbira podatke in pripravlja statistična poročila za lastne potrebe, ZRSZ, zavod RS za statistiko in po potrebi za MDDSZ
- sodeluje v projektnih in delovnih skupinah
- sodeluje pri izvajanju internega in eksternega izobraževanja
- urejanje dokumentacije, evidenc in arhiviranje
- izvajanje del in nalog v skladu z delovnim planom, po navodilu nadrejenega

Pogoji in pričakovanja:
- 3 leta, od tega vsaj 2 leti na podobnih področjih
- znanje za delo z računalnikom
- znanje slovenskega jezika
- izkušnje pri delu z osebami s posebnimi potrebami
- občutek za delo z ranljivimi skupinami
- povečane psihofizične obremenitve pri delu z invalidi
- terensko delo
- vozniški izpit B kategorije
- osnovno znanje angleškega jezika

Zahtevana izobrazba:
- visokošolska izobrazba


Prosimo, da nam pisno ponudbo z življenjepisom posredujete najpozneje do 14.2.2019 na elektronski naslov: kadri@zelva.si ali na naslov:
Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme sodnik 6
1000 Ljubljana


 


Zaposlimo osebo na delovno mesto ČISTILEC PROSTOROV I. (M/Ž) v Novi Gorici
(Prednost imajo kandidati s statusom invalida)


Vrsta zaposlitve: 
- Polni delovni čas 40 ur/teden (popoldansko delo)
- Določen čas 3 mesece, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas

Vsebina del: 
- strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice
- čiščenje steklenih površin do višine 2 m oz. do višine 4 m s podaljšano palico
- zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike
- izvajanje generalnih čiščenj
- sporočanje potreb po čistilnih sredstvih in pripomočkih
- vzdrževanje delovnih pripomočkov in delovnih strojev
- iz- vajanje drugih nalog po navodilih nadrejenih

Pogoji in pričakovanja: 
- znanje za upravljanje s čistilnimi stroji
- osnovno znanje slovenskega jezika
- znanja o uporabi čistilnih sredstev in pripomočkov
- vozniški izpit B kategorije
- usposabljanje za delo z invalidnimi osebami

Zahtevana izobrazba: 
- Nižja srednja šola 


Prosimo, da nam pisno ponudbo z življenjepisom posredujete najpozneje do 31.3.2019 na elektronski naslov: kadri@zelva.si ali na naslov:
Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme sodnik 6
1000 Ljubljana 


 


Zaposlimo osebo na delovno mesto SKUPINOVODJA MENTOR - ČIŠČENJE. (M/Ž) v Ljubljani
(Prednost imajo kandidati s statusom invalida)


Vrsta zaposlitve: 
-Polni delovni čas 40 ur/teden (gibljiv delovnik)
-Določen čas 3 mesece, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas

Vsebina del: 
-delo z invalidnimi osebami, dajanje operativnih navodil sodelavcem in usposabljancem, izvajanje mentorstva sodelavcem, praktično uvajanje delavcev v delo
-vodenje manjše skupine in izvajanje dela po pogodbah in delovnih nalogih; organizacija dela manjši skupini sodelavcev pri generalnem ali rednem čiščenju 
-izvedba zahtevnejšega dela po planu dela, delo s čistilnimi stroji, delo na višini (delo na višini do omejitve, določene v zdrav. spričevalu), sodelovanje pri večji generalkah 
-štarti novih objektov s sodelavci, sodelovanje pri pripravi načrta čiščenja 
-izvajanje dela po pogodbah in delovnih nalogih 
-izvedba generalnega, rednega čiščenja, nadomeščanje rednega dela 
-izpolnjevanje evidenc o opravljenem delu in poročanje vodji 
-izpolnjevanje evidenc prisotnosti delavcev na delu po navodilu vodje 
-kontrola nad izvedbo opravljenih storitev 
-naročanje in oskrbovanje delavcev s potrebnim materialom in delovnim orodjem
-reševanje reklamacij in poročanje o tem nadrejenim 
-delo s strankami; komunikacija in usklajevanje z naročnikom na nivoju operative, v okviru plana dela 
-sodelovanje pri naročanju čistil, materiala, strojev in opreme 
-pripravljenost na inovacije, sodelovanje pri nadgradnji sistema kakovosti in ravnanja z okoljem 
-sodelovanje z vodjo in teh. vodjo oddelka pri organizaciji dela 

Pogoji in pričakovanja:
-osnovna znanja za delo z računalnikom
-znanje slovenskega jezika
-vozniški izpit B kategorije
-sposobnost dela na višini
-znanja uporabe čistilnih strojev in opreme, različnih tehnologij čiščenja
-poznavanje materialov talnih oblog in ostalih materialov
-organizacijska znanja
-usposabljanje za delo z invalidnimi osebam

Zahtevana izobrazba:
-Osnovna šola


Prosimo, da nam pisno ponudbo z življenjepisom posredujete najpozneje do 15.2.2019 na elektronski naslov: kadri@zelva.si ali na naslov:
Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme sodnik 6
1000 Ljubljana


 
 


Zaposlimo osebo na delovno mesto ČISTILEC PROSTOROV I. (M/Ž) v Ljubljani
(Prednost imajo kandidati s statusom invalida)


Vrsta zaposlitve: 
-Polni delovni čas 40 ur/teden (popoldansko delo)
-Določen čas 3 mesece, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas

Vsebina del: 
-strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice
-čiščenje steklenih površin do višine 2 m oz. do višine 4 m s podaljšano palico
-zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike
-izvajanje generalnih čiščenj
-sporočanje potreb po čistilnih sredstvih in pripomočkih
-vzdrževanje delovnih pripomočkov in delovnih strojev
-izvajanje drugih nalog po navodilih nadrejenih

Pogoji in pričakovanja: 
-znanje za upravljanje s čistilnimi stroji
-osnovno znanje slovenskega jezika
-znanja o uporabi čistilnih sredstev in pripomočkov
-vozniški izpit B kategorije
-usposabljanje za delo z invalidnimi osebami

Zahtevana izobrazba: 
-Nižja srednja šola 


Prosimo, da nam pisno ponudbo z življenjepisom posredujete najpozneje do 15.2.2019 na elektronski naslov: kadri@zelva.si ali na naslov:
Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme sodnik 6
1000 Ljubljana 


 


Ali imate znanje na področju čiščenja in uživate v samostojnosti pri delu? Vam vrednote kot so toleranca do drugačnih, samoiniciativnost, odgovornost, timsko sodelovanje niso tuje? Bi sprejeli izziv zaposlitve v čistilnem servisu?

Podjetje Želva d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že več kot 25 let. Naša vizija je postati najprijaznejše, najučinkovitejše in najbolj strokovno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji.

Ker želimo okrepiti svoj tim sodelavcev v čistilnem servisu, vas vabimo, da nam svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov: kadri@zelva.si. 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana