Izobraževanje

Usposabljanje mentorjev invalidnih oseb

Na podlagi dolgoletnih izkušenj pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju na področju usposabljanja in socialnega varstva so strokovni delavci Centra za poklicno rehabilitacijo oblikovali izobraževalni program, namenjen inštruktorjem in mentorjem, ki neposredno delajo s to populacijo.
Program obsega 5 modulov po 8 pedagoških ur ter se zaključi s seminarsko nalogo ter pisnim in ustnim izpitom.

Teme so razporejene tako, da udeleženci najprej dobijo najpomembnejše osnovne informacije in znanja, ki so potrebna za korektno mentorsko delo, kasneje pa je vse več poudarka na prenosu teh znanj v prakso in pridobivanju spretnosti za ustrezno ravnanje v vsakdanjih delovnih situacijah.

Program

izvajajo ustrezno izobraženi strokovni delavci z dolgoletno prakso na področju dela s populacijo s posebnimi potrebami.
 

Interno izobraževanje

Ciklus Internega izobraževanja inštruktorjev in mentorjev invalidnih oseb vkljušenih v programe zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter druge ukrepe Aktivne politike zaposlovanja obsega 50 ur. Zaradi izrednega pomena kontinuitete izobraževanja se le-to izvaja vsako leto oz. 1 x letno pri čemur to izobraževanje ni namenjeno le novim mentorjem in inštruktorjem, pač pa vsem zaposlenim, li se pri opravljanju svojega dela srečujejo z storitvami ZR v ožjem ali širšem pomenu besede.

Praktikum

Poseben pomen v celotnem cikluisu izobraževanja namenjamo opravljanju praktikuma ter reževanju praktičnih vprašanj in težav s katerimi se srečujemo pri izvajanju storitev ZR. Udeleženci ob zaključku izobraževanja izdelajo seminarsko nalogo in opravijo pisni oz. ustni preizkus znanja ter prejmejo potrdilo o opravljenem internem izobraževanju.

Glavnino internega izobraževanja izvajamo z lastnimi kadri, delno pa v sodelovanju z priznanimi strokovnjako s tega področja

Mizaska delavnica Želva Ljubljana