Institucionalno varstvo (storitev bivalnih enot)


V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo leta 1998 pridobili koncesijo za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo, ki jo izvajamo skladno s Pravilnikom o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev, Zakonom o socialnem varstvu in etičnim kodeksom socialnega dela.
Stroške storitve institucionalno varstvo za uporabnike pokrivajo sami uporabniki, razen v primeru delne oziroma celotne oprostitve uporabnika, ko storitev doplača oz. plača občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče (na podlagi odločbe CSD, v kateri je upoštevana Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev).
 
Želvine bivalne skupnosti zagotavljajo vsem uporabnikom ekonomsko varnost, primeren življenjski standard in v skladu s samostojnostjo odločanje in uresničevanje posameznikovih potreb in želja, ter doživljanje sebe kot enakovrednega člana naše stvarnosti.
 
Institucionalno varstvo je organizirano v bivalnih enotah. Storitev obsega: osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo (nega II). Storitev se izvaja po metodah individualnega in timskega dela, upoštevaje splošna strokovna načela aktivnosti in avtonomije, možnost izbire in dostopnosti oblik.

Uporabnikom zagotavljamo:
- organizirano celovito skrb
- bivanje v okviru največje možne samostojnosti
- možnost izbire lastnega doma
- pomoč pri osebnostni rasti
- čim večjo normalizacijo in integracijo
- ekonomsko varnost in primeren življenjski standard

Želvine bivalne skupnosti kvalitetno nadomeščajo dom in družino, ohranjajo vključenost oseb z motnjo v duševnem razvoju v lastnem okolju in rešujejo probleme oseb, ki nimajo možnosti ureditve bivanja.

Dejavnost izvajamo na treh lokacijah:

Ljubljana - Ig
Barjanska ulica 2, 1292 Ig
tel.: 01/280-33-50 ali GSM: 041 790 462

Višnja gora
Kopališka ulica 4, 1294 Višnja Gora
tel.: 01/292 68 90 ali GSM 041 792 438

Murska sobota - Černelavci
Dolga ulica 35, 9000 Murska Sobota
tel.: 02/530-84-92 ali GSM: 041 790 340

 

Vključitev v bivalne enote in podatki o razpoložljivih prostih mestih:

Nezasedene proste kapacitete v bivalnih enotah so:
-          Bivalna enota Ig: 14 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
-          Bivalna enota Višnja Gora: 14 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
-          Bivalna enota Murska Sobota: 10 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;

Želva ima za institucionalno varstvo 38 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest. 
Vključitev v bivalne enote je mogoča, v kolikor je upravičenec že vključen v 8 urno dnevno  obliko dnevnega varstva in potrebuje tudi namestitev. Bivalne enote delujejo med tednom 16 ur (popoldne in ponoči), ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 24 ur.
Prošnjo za vključitev ali premestitev v institucionalno varstvo dobite s klikom na povezavo.
 
Predpisani obrazec s prilogami pošljite na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana.
Za vse informacije v zvezi z možnostjo vključitve smo vam na voljo na tel.: 01/ 434 15 05, vprašanja lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: info@zelva.si.

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov