• Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
  Image 2
  otroška soba
  ortoska
  stopnice
  pisarna
  Otroške sobe
  Stopnišča
  Omare
  dvignjena postelja
  pisalna miza
  vgradne omare
  kuhinje po naročilu
 • MIZARSKA DELAVNICA
  izkušnje, znanje in napredna tehnologija
  kuhinje po naročilu
  KUHINJE PO NAROČILU
  dnevne sobe
  DNEVNE SOBE
  vgradne omare
  VGRADNE OMARE
 • UPRAVLJANJE
  IN
  VZDRŽEVANJE STAVB
  upravljanje
  upravljanje stavb
  vzdrA3evanje stavb
  upravljanje in vzdrževanje stavb
 • Vrtnarstvo in komunala
  Urejanje vrtov, parkov in zelenic
  Urejanje javnih površin in spomenikov
  Sajenje in obrezovanje dreves
 

Upravljanje in vzdrževanje zgradb

Naši programi zajemajo:
- upravljanje večstanovanjskih stavb,
- upravljanje poslovnih stavb in poslovnih prostov,
- upravljanje sosesk.
 

Naše storitve

Skrb za nemoteno obratovanje stavbe
V sklop obratovanja stavbe sodijo izvajanje manjših popravil, ki jih izvajajo hišniki-vzdrževalci (menjava svetil, stikal, nastavitve okovja vhodnih vrat ipd.), skrb za čisto in urejeno stavbo ter urejanje pripadajočih zelenih površin (košnja trave, obrezovanje dreves, živih mej) in v zimskem času izvajanje zimske službe.

Organizacija rednih vzdrževalnih del oz. tekočega vzdrževanja stavbe
Z lastnimi kadri in pogodbenimi izvajalci organiziramo in izvajamo vzdrževalna in servisna opravila s področja ključavničarskih, elektroinštalacijskih, vodoinštalacijskih, zidarskih, mizarskih, parketarskih in slikopleskarskih del.

Dežurna služba
Z lastnimi zaposlenimi in pogodbenimi izvajalci zagotavljamo 24 urno dežurno službo za tehnične intervencije na stavbah, ki jih upravljamo.

Organizacija in vodenje večjih vzdrževalnih del in investicij
Priprava in organizacija izvedbe projektov večjih vzdrževalnih del in investicij:
- priprava projekta
  (predinvesticijska zasnova, priprava projekta in izbor variante, izvedba razpisa, izbira izvajalca, podpis pogodbe)
- izvedba projekta
  (uvedba izvajalca v delo, nadzor nad izvedbo)
- zaključek projekta
  (prevzem izvedenih del, končno poročilo, reševanje morebitnih reklamacij).

Obračun stroškov (izvajanje razdelitve stroškov med lastnike in uporabnike)
Za naše naročnike redno mesečno pripravljamo obračun stroškov in vodimo knjigovodstvo za posamezno stavbo, del stavbe in enoto. Prejete račune, ki nam jih dostavijo dobavitelji za posamezno stavbo, po zakonsko ali pogodbeno dogovorjenih ključih delitve razdelimo med etažne lastnike in jim posredujemo razdelilnik stroškov.

Vodenje rezervnega sklada stavbe
Lastniki stavbe z več kot 8 posameznimi deli in več kot 2 lastnikoma morajo oblikovati rezervni sklad: izračunamo višino prispevka in ga mesečno obračunamo lastnikom. Skrbimo, da je koriščenje zbranih sredstev rezervnega sklada smotrno in skladno s zakonodajo.

Obračun najemnin za skupne prostore stavbe
Za etažne lastnike oddajamo v najem skupne prostore stavb. Poiščemo najemnika, pripravimo najemno pogodbo, obračunavamo najemnino, vodimo predpisane postopke poročanja o prejemkih posameznih lastnikov Davčni upravi RS.

»Property management« poslovnih prostorovZa lastnike poslovnih stavb izvajamo celoten nabor upravniških opravil, kamor poleg zagotavljanja nemotenega obratovanja in vzdrževanja stavbe, sodi tudi trženje najema poslovnih prostorov in pobiranje najemnin v imenu in za račun lastnika.


 


  Tel: 01 /280 33 00

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov